เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า


- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 15 หมู่บ้าน
- ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,486 ครัวเรือน
0.02s. 0.50MB