เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง คือ

จำนวนนักเรียน (คน)
ชื่อโรงเรียนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1. โคกปรงวิทยาคม (มัธยมศึกษา)213209422
2. ชุมบ้านโคกปรง (ประถมศึกษา)163161324
3. บ้านเขายางโปร่ง (ประถมศึกษา)202848
4. บ้านซับสวัสดิ์ (ประถมศึกษา)423274
5. บ้านซับอีลุม (ประถมศึกษา)322052
6. บ้านน้ำเดือด (ประถมศึกษา)171532


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ

จำนวนนักเรียน (คน)
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1. บ้านโคกปรง232144


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่งสาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99.00ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
0.02s. 0.50MB