เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะห่างจากอำเภอวิเชียรบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร


เนื้อที่

ตำบลโคกปรงมีเนื้อที่โดยประมาณ 100.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 62,500 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับจรดตำบลกันจุและตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับจรดตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับจรดตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับจรดตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ พื้นที่ส่วนมากเหมาะสำหรับทำการเกษตร และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์


จำนวนประชากรในตำบล

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,200 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 5,994 คน
หญิง จำนวน5,206 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คน/ตารางกิโลเมตร แยกแต่ละหมู่บ้านดังนี้


หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านรวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
บ้าน
(หลัง)
ครอบครัว
(ครัวเรือน)
1บ้านโคกปรง1,9091,091818363398
2บ้านโคกปรง564282282118123
3บ้านโคกปรง1,054555499220231
4บ้านเขายางโปร่ง881463418190197
5บ้านซับอีลุม924475449188199
6บ้านซับสวัสดิ์835459376165169
7บ้านโคกปรง1,274674600255267
8บ้านนาสามัคคี2721441275860
9บ้านโคกปรง1,548818730319345
10บ้านลำเพียร426228198148109
11บ้านวังเตียน4152201958990
12บ้านน้ำเดือด373212161102101
13บ้านวังตะพาบ2921551377577
14บ้านดอยสวรรค์2361181186862
15บ้านดงน้อยพัฒนา197100976658
รวมทั้งหมด11,2005,9945,2062,4242,486

- หมายเหตุ ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม 2551 อ้างอิงสถานีอนามัยโคกปรง อ.วิเชียรบุรี


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ข้าว , ข้าวโพด , ถั่วเขียว , งา , ยาสูบ ,ปลูกหอม กระเทียม , เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 11 แห่งร้านค้า 71 แห่งโรงสี 12 แห่ง ร้านเสริมสวย / ตัดผม 7 แห่ง
อู่ซ่อมรถ 12 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง ร้านขายอะไหล่รถยนต์ 1 แห่ง0.02s. 0.75MB