เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร189
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต187
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1195
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม2169
มาตรการป้องกันการรับสินบน1166
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2247
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1158
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1172
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1233

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB