เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร137
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต132
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1133
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม2108
มาตรการป้องกันการรับสินบน1107
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2155
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1108
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1112
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1179

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB