เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร159
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต151
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1162
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม2132
มาตรการป้องกันการรับสินบน1136
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2186
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1129
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1136
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1203

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB