เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร116
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต111
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1113
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม288
มาตรการป้องกันการรับสินบน190
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2104
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี189
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต193
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1158

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB