เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7259 มี.ค. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 1,9,13,16233 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอยสวรรค์253 มี.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขายางโปร่ง302 มี.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคาเซ) หมู่ที่ 10292 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2สาย) หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเดือด2325 ก.พ. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 62424 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยป่ามะขาม) หมู่ที่ 102324 ก.พ. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 4 แห่ง บ้านโคกปรง ม.3,7,2,172624 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ที่ 102317 ก.พ. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยซับอีลุม หมู่ที่ 5 บ้านซับอีลุม2617 ก.พ. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยป่ามะขาม) หมู่ที่ 102514 ก.พ. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ที่ 10216 ก.พ. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอยสวรรค์216 ก.พ. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2สาย) หมู่ที่ 12 บ้านน้ำเดือด226 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคาเซ) หมู่ที่ 102131 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562)2430 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขายางโปร่ง2330 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25633930 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านซับอีลุม2029 ม.ค. 63
ลำดับที่ 21-40 | 2/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB