เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนชนิดผง 65 % บรรจุถังๆละ 50 กิโลกรัม) จำนวน 30 ถัง1417 มี.ค. 61
โครงการขุดลอกห้วยซับอีลุม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปรง1296 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกปรง 1296 มี.ค. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 16 บ้านโคกปรง1695 ก.พ. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลโคกปรง1762 ก.พ. 61
ร่างขอบเขตของงานเป่าท่อระบบประปาแบบบาดาล (ชั้นใต้ดิน) หมู่ที่ 1 บ้านโคกปรง 19229 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560)15010 ม.ค. 61
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงๆละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 2,600 ถุง22744 ม.ค. 61
โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ที่ 32443 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 91893 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 71983 ม.ค. 61
โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์เพื่อตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว อบต.โคกปรง2361 ธ.ค. 60
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,6,10 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์16730 พ.ย. 60
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนิดไฟเบอร์กลาส23417 พ.ย. 60
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ.วังตะพาบ19914 พ.ย. 60
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิิบัติงาน (คนงานทั่วไป) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1291 พ.ย. 60
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กใน ศพด.ซับอีลุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจ21831 ต.ค. 60
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 256122011 ต.ค. 60
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงวดที่1 ตุลา-มีนา2903 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส31762 ต.ค. 60
ลำดับที่ 21-40 | 2/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB