เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.122526 ก.ย. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.114626 ก.ย. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.145322 ส.ค. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง ขุดลอกคลองห้วยทราย ม.3519 ก.ค. 62
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง6825 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับ โครงการขุดลอกห้วยซับอีลุม ม.5217 พ.ค. 62
แผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225216 ต.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร ม. 1,8,9,12,1614128 ส.ค. 61
โครงการก่อนสร้างถนน คสล. ซ.คาเซ ม.10 บ้านลำเพียร16221 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะขาม ม.10 ต.โคกปรง13221 ส.ค. 61
โครงการขยายแนวเขตท่อจ่ายน้ำประปา ม.3 บ้านโคกปรง11527 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปรง 17219 พ.ค. 61
โครงการขุดลอกคลองอีคต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์ 14318 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ต.โคกปรง10017 พ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปรง เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2561)1525 เม.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรและภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,14 ตำบลโคกปรง17719 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปรง1409 มี.ค. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปรง1578 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปรง1298 มี.ค. 61
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนชนิดผง 65 % บรรจุถังๆละ 50 กิโลกรัม) จำนวน 30 ถัง1417 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB