เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)4629 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน ธันวาคม 2563)4625 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63)4225 ม.ค. 64
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๒ สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์6318 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน พฤศจิกายน 2563)5017 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔791 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน (เดือน ตุลาคม 2563) 4110 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563)7526 ต.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)937 ต.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)877 ต.ค. 63
ประกาศแก้ไขแบบรูปรายการและขยายเวลาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.30-002 สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์1117 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกปรง 7614 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกปรง6711 ก.ย. 63
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๑ สายลำเพียร-ซับอีลุม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงน้อยพัฒนา1258 ก.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)1079 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 5,6,9,13 และหมู่ที่ 1510619 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563917 พ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631127 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 9855 พ.ค. 63
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร หมู่ที่ 5,6,9,13 และหมู่ที่ 15741 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB