เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.121326 ก.ย. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.111426 ก.ย. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.141322 ส.ค. 62
ตรวจรับพัสดุก่อสร้าง ขุดลอกคลองห้วยทราย ม.3139 ก.ค. 62
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5925 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน6025 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับ โครงการขุดลอกห้วยซับอีลุม ม.5177 พ.ค. 62
แผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224616 ต.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตร ม. 1,8,9,12,1612828 ส.ค. 61
โครงการก่อนสร้างถนน คสล. ซ.คาเซ ม.10 บ้านลำเพียร15521 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะขาม ม.10 ต.โคกปรง12621 ส.ค. 61
โครงการขยายแนวเขตท่อจ่ายน้ำประปา ม.3 บ้านโคกปรง10927 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปรง 14719 พ.ค. 61
โครงการขุดลอกคลองอีคต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์ 13518 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ต.โคกปรง9417 พ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปรง เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2561)1465 เม.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรและภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,14 ตำบลโคกปรง17119 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปรง1369 มี.ค. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปรง1528 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปรง1268 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB