เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง057
สรุปโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)213
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563112
บัญชีโครงการแผ่นพัฒนา 5 ปี ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำลโคกปรง215
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 142
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล153
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนภายในหน่วยงาน323
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน224
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563118
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563123
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2563219
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563224
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563122
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี135
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน120
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล229
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล425
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 119
หลักเกณฑ์การบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล121
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1107

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB