เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔) 117
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563254
ประกาศการสรรหาบุคคล172
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564483
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔1594
การมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน289
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง0158
สรุปโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)2120
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/25631113
บัญชีโครงการแผ่นพัฒนา 5 ปี ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำลโคกปรง2129
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 1150
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล1130
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนภายในหน่วยงาน3119
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2102
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563197
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563191
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2563286
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563295
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563189
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1121

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB