เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔) 117
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล1130
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1160
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล152
แผนอันตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง1496

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB