เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวรภัสสา คำซื่อตรง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกปรงสำนักงานปลัด

 • จ่าสิบตำรวจ สุรพงค์ ฉิมพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางนุชนาฏ บัวสำลี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวทิพวรรณ วระชัย

  นิติกร

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกรภัคมน เวทจิตร

  นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 • นางกัณฐณา บุญเชิด

  นักประชาสัมพันธ์

 • นางณิชนันท์ แก้วโท

  ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล

 • นางนิตยา จันทวังโส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนัทภัทร บุญเชิด

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • นายสุระกิจ แย้มมีศรี

  พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

 • นายบรรเทิง ชาพรมมา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

 • นายปัญญา ปึกสันเทียะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพงษ์ บุญมา

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอุทัย กุลจันทึก

  คนงาน (พนักงานดับเพลิง)

 • นายอนุชา บุญมา

  คนงาน

 • นายไกรสร พัดมงคล

  คนงาน

 • นายอดิศักดิ์ พั่วทัด

  คนงาน

 • นายศราวุฒิ ขุนคำ

  คนงาน

กองคลัง

 • จ่าสิบตำรวจสุรพงค์ ฉิมพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลัง

 • นางสาวอัมรินทร์ ไทยเลี้ยง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวรังสิมา สมบูรณชนะชัย

  นักวิชาการคลัง

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวบังอร พัดมงคล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 • นางสาวปริสรา พันธุ์เทศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวชลทิพย์ พั่วทัด

  คนงาน

 • นภัค น้อยสังวาลย์

  คนงาน

 • นางสุภลักษณ์ สีสุก

  คนงาน

 • นางสาววรรณิภา ขวัญตอ

  คนงาน

 • นางทัศนีย์ รัตนพลที

  พนักงานเก็บเงิน

กองช่าง

 • นายบัญฑิต แก้วเรือง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นายเมษา กงบังเกิด

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายภาณุวัฒน์ โถปั้น

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเศกสรรค์ จุสูงเนิน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายไตรเทพ แสงสุรีย์

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • พันจ่าเอกองอาจ คำแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางธีรภรณ์ กองดี

  ครู

 • นางวัลภา รัตนพลแสน

  ครู

 • นางอัจฉราพร ปราณีศรี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวจินตนา เพชรรักษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • จ่าสิบตำรวจสุรพงค์ ฉิมพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 • นายจิระศักดิ์ แย้มมีศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนากรณ์ พั่วทัด

  คนงาน

 • นางสาวอาริญา คลังคนเก่า

  คนงาน

กองสวัสดิการสังคม

 • พันจ่าเอกองอาจ คำแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางชัญญานุช พุทธธรรม

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางพรรณทิพา สีหาโคตร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • คนงาน

0.02s. 0.75MB