เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางประภาศรี ทองใจสด

  นายก อบต.โคกปรง

 • นายวิรัตน์ แดงด้วง

  รองนายก อบต.โคกปรง

 • นางกรรณิการ์ ศรีจันทร์

  รองนายก อบต.โคกปรง

 • นางจรุงใจ โกบุตร

  เลขานุการ อบต.โคกปรง0.01s. 0.50MB