นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 22,232 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายแหลมทอง พั่วทัด

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

 • นายสมควร พั่วทัด

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

 • นางบุญแต่ง จุสูงเนิน

  เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกปรงสมาชิกสภา

 • นายธีระพงษ์ คมด้วย

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายแหลมทอง พั่วทัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางหนูจีน ชาพรหมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสิงห์ ปรางชัยกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางบุญแต่ง จุสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายจรุง เหลืองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมควร พั่วทัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • ประสิทธิ ชะนวนน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายปัญญา คำหม่อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายยม ยอดคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเกษมพัฒน์ เลิศฤทธิ์ธนะกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเดชา สาโนนสูง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอากาศ จันทร์น้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสาวไสว จีมขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสำเร็จ เสนวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายเกษม เย็นใจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายดำรงศักดิ์ พันธ์เทศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางอุดมศิลป์ รัตนพลแสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายจันศรี กำมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายทอง มาลารักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายเฉลียว สีหะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางสาววิไล พงษ์รัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายธวัช ลอเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเสนาะ สติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเวชสุวรรณ อุดรเขต

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายระพินทร์ ยอดคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายประทวน ตะกรุดโฉม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายยัน อินทรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสมทรง มากด่านกลาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสมพงษ์ ภูพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 15เปลี่ยนภาษา