เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"ตำบลโคกปรงน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"พันธกิจ (MISSIONS)

 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพการมีรายได้ มีงานทำ ลดต้นทุนในการผลิต ประกันสินค้าทางการเกษตร มีราคาที่แน่นอนและราษฎรมีที่ทำกินเป็นของตนเอง
 • ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • จัดให้มีการแก้ไขและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ รวมถึงระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
 • พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
 • พัฒนาปรับปรุงการเมืองการบริหารให้ทันสมัย และมีความโปร่งใส
 • ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • จัดให้มีการป้องกัน และระงับโรคติดต่อและควบคุม รวมถึงการบริการทางด้านสาธารณสุข
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักของบุคลทั่วไป
 • บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
0.02s. 0.50MB