เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔301 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปีภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔5515 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวการชำระภาษี ปี256025913 ธ.ค. 59
จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 25582585 พ.ย. 59
จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 25592575 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB