เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540156 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔1221 ธ.ค. 63
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402818 ธ.ค. 63
ประกาศแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔1515 ธ.ค. 63
การป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5 292 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ สิ่งสาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)2727 พ.ย. 63
ผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ343 พ.ย. 63
อบต.โคกปรงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว4326 ต.ค. 63
หัวข้อ นายก ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ อบต.โคกปรง กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรงร่วมมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต 4516 ต.ค. 63
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร4514 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร4413 ต.ค. 63
อบต.โคกปรงเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ยางสาว31523 ก.ย. 63
อบต.ยางสาวเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบต.โคกปรง11718 ก.ย. 63
การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256394613 ก.ย. 63
การจัดโครงการอบรมรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256339612 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 7-9 กันยายน 25631509 ก.ย. 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631007 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633463 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์1531 ก.ย. 63
โครงการอบรม ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313728 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB