เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด1424 มิ.ย. 63
อบต.โคกปรง พ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไวรัสซิการ์ ให้กับชาวบ้าน ตำบลโคกปรง918 มิ.ย. 63
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น474 มิ.ย. 63
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง3328 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง3818 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ดำเนินการควบคุมโรคระบาดของโรคปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่ระบาด215 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติิดต่อราชการ4730 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลโคกปรงทั้ง17 หมู่บ้าน3929 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมกับหน่วยงานราชการมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับผู้กักตนเอง 14วัน หมู่ที่ 5,10,15 และหมู่ที่ 16 พื้นที่ตำบลโคกปรง1929 เม.ย. 63
นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ให้ความอนุเคราะห์พ้นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3629 เม.ย. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​ จากโรคพิษสุนัขบ้า​ ประจำปี 25635610 เม.ย. 63
คณะผู้บริหาร อบต.โคกปรง ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการภายในเขตชุมชนตำบลโคกปรงได้ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19212 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง ได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด ๅต ให้กับ รพ.วิเชียรบุรี และ รพ.ส.ต.โคกปรง 1930 มี.ค. 63
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณตลาดโคกปรง วัดโคกปรง วัดหนองขาม รพ.สต.โคกปรง และสวนสุขภาพ พร้อมกับล้างถนนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2727 มี.ค. 63
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVIC-19) ตำบลโคกปรง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำหน้ากากอานามัย4221 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)365 มี.ค. 63
ให้ความรู้ข้าราชการ พนักงาน ถึงแนวทางป้องกันจากโควิด 19 184 มี.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25635417 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ 25634412 ก.พ. 63
พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ346 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB