เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอเชิญดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

แชร์

      ด้วยทาง อบต.โคกปรงได้รับแจ้งจากสำนักงาน ปปช.ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity andtransparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งจะต้องมีการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งคือ  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงจึงขอความกรุณาประชาชนทุกท่านและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงเข้าไปดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ตามคิวอาโค๊ดด้านล่างนี้ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB