เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้อ นายก ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ อบต.โคกปรง กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรงร่วมมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต

แชร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดโคกปรง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับที่ปรึกษา รองนายกฯ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกปรง ดังนี้

1. มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 7 ครอบครัว

2. ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 3 ราย

3. ร่วมกับ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. ฯลฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ซึ่งมีแผนการออกหน่วย จำนวน 7 ครั้ง 

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายก ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรง ร่วมดำเนินการมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต โดย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 62 ราย ได้โลหิตจำนวน 21,700 ซีซี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB