เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 2 (สายข้างวัดห้วยไผ่-ชีวาศรม)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 (สายบ้านนายเดช ป้อมอุ่นเรือน)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 (สายบ้านนายเพชร จัทรวงค์)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 10 (สายป่าไผ่ - หมู่ 1)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 13 (สายกลางนา)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 (แยกไร่ร่มฟ้า)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 (สายรีสอร์ทเอื้องผึ้ง)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
การพิจราณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (พช0023.16/ว370) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว374) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านราหุล ประจำปีการศึกษา 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านบึงสามพัน ประจำปีการศึกษา 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว379) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯด่วนที่สุด (พช0023.16/ว378) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค COVID-19อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลางอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนของพ่อค้า แม่ค้าที่จะขายของตลาดนัดภายในตำบลเพชรละคร และผู้ซื้อที่จะต้องรู้วิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด โควิด- 19 (COVID - 19)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/58 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB