เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง รอบ 12 เดือนอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 34 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 33 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 32 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 31 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 135 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 134 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 133 ลว.21 ม.ค.64 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 25 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาต ประจำเดือนตุลาคม 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 102 เรื่อง ข้อหารือการยกเวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครสวรรค์obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 24 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 23 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 101 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 104 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 111 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 112 เรื่อง การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 110 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoomobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB