นางประภาศรี ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
06-3828-2445

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 22,224 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 23 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
14 พ.ค. 64ซื้อสารครอรีนชนิดผง ประเภท (Calcium hypochlorite) Ca(OCL)2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64ซื้อสารครอรีนชนิดผง ประเภท (Calcium hypochlorite) Ca(OCL)2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 2670 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยการจัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว พร้อมสกรีน (ข้อความตามที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรท ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองการศึกษาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย และด้านงานเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลืองานดูแลทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร และการบริการประชาชน หรือผู้ที่มีติดต่อราชการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก สำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรท ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมบริการตรวจซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1020 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-50-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ และบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) เลขทะเบียนรถ 82-4906 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร(เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรค โควิด-๑๙ (ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างมือผสมแอลกอฮอร์ ชนิดไม่ต้องล้างออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา