เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓4829 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓4819 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 9729 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 47712 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 47325 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 28030 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 17529 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 15029 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่37515 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 27224 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 7028 มิ.ย. 62
ประชุมสภาองค์กราบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 256214228 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 27213 มิ.ย. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256214313 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1814 มิ.ย. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621444 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256158729 ส.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 29620 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB