เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓629 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓619 ส.ค. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 4829 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 43712 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 43725 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 24030 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 13529 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 9629 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่33715 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 23624 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 3428 มิ.ย. 62
ประชุมสภาองค์กราบริหารส่วนตำบลโคกปรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 25629428 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 23413 มิ.ย. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25629613 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1384 มิ.ย. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562984 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256148929 ส.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 24620 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB